Home / LEGISLACION / Nueva normativa de pesca con caña en Baleares, vamos a revisarla a fondo

Notice: Trying to get property of non-object in /home/comopece/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 69

Nueva normativa de pesca con caña en Baleares, vamos a revisarla a fondo

Article 2
Tipus de llicències
1. De conformitat amb el que estableix l’article 67.1 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears, per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva és necessari haver obtingut prèviament una llicència de pesca
expedida per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o pels òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les
competències en aquesta matèria.
2. S’estableixen quatre tipus de llicències de pesca marítima:
Recreativa individual
Recreativa per a l’embarcació
Submarina
Esportiva

* Se estableen diferentes tipos de licencias para la pesca con caña: 

Recreativa individual

Recreativa para embarcación

Deportiva

Article 3
Llicència de pesca marítima recreativa individual
1. La llicència de pesca marítima recreativa individual és el document administratiu nominal, individual i intransferible, que autoritza la
pràctica de la pesca recreativa des de terra.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
No obstant el que s’assenyala en el punt 1 d’aquest article, els menors de 14 anys no necessiten llicència per practicar la pesca marítima
recreativa des de terra, sens perjudici de complir la resta d’obligacions que recullen aquest Decret i les normes que hi concorden.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta mmatèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que
s’estableix en el model a de l’annex 1

* Se requiere la licencia recreativa individual para realizar la pesca desde costa.

Los menores de 14 años no necesitan licencia, pero si tienen el resto de obligaciones

Para solicitar la licencia se deberá aportar la siguiente documentación:

– fotocopia de dni o nie, si es renovación no hace falta

– resguardo acreditativo del pago de la tasa

Duración de la licencia 3 años

Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació
1. La llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació és el document administratiu que empara l’exercici de la pesca marítima
recreativa que es fa des d’embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6a i 7a o de bandera dels països de la Unió Europea, dins les
aigües interiors de les Illes Balears.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del rol o la llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l’embarcació i de l’armador o
propietari. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia del DNI o CIF de l’armador o, en el cas de persones estrangeres, del NIE, passaport o del document governatiu del
país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició.
El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que
s’estableix en el model b de l’annex 1.

* La licencia de pesca desde embarcación es para practicar esta modalidad desde embarcación

Duración de la licencia 3 años

Se deberá aportar la sigueinte documentación:

Fotocopia rol o licencia de navegación actualizada

datos de la embarcación y del armador o propietario de esta

no es necesario presentar estos docuemntos en caso de renovación

Fotocopia del dni o nie

Resguardo del ingreso de la tasa

Llicència de pesca marítima esportiva
1. La llicència de pesca marítima esportiva és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica de la
pesca marítima esportiva per participar en competicions oficials i entrenaments, tant des d’embarcació com des del litoral.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any natural i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut
que s’estableix en el model d de l’annex 1.

* La licencia de pesca maritima deportiva será para practicar de la pesca maritima deportiva para participar en competiciones oficiales, tanto desde embarcación como desde el litoral

Para tramitar esta licencia se deberá presentar la fotocopia de la licencia federativa en vigor

Ormeigs per a la pesca recreativa
1. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des d’embarcació són: el curricà; la fluixa; la potera; la canya, amb rodet o sense; el
volantí, amb un màxim de sis hams; la fitora; el salabre; el jigging; l’spinning, i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb un total màxim de sis hams) i dues poteres per persona. No obstant
això, per a la fluixa i el curricà d’altura s’ha d’atendre el que disposi la normativa d’aigües exteriors.
2. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des de terra són la canya, amb rodet o sense; l’spinning; el volantí, amb un màxim de sis
hams; la fitora, i el salabre. A més, com a ormeigs tradicionals que requereixen una autorització específica, també es poden autoritzar el rall,
la llenceta, el morenell i la moixonera.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb hams) i una esca artificial per canya ( un total màxim de sisspinning
).
3. L’únic ormeig autoritzat per a la pesca marítima recreativa submarina és l’arpó manual o impulsat per mitjans mecànics, que pot tenir una
punta o més.

* Se autoriza el uso de:

Currican, fluxa, potera, caña con carrete o sin, volantín, fitora, salabre, jigging, spinning y lo necesario para subir la presa a bordo.

Cañas máximas 2, lineas 2, máximmo de 6 anzuelos

fluixa y curricán deberan atender las normas de las aguas exteriores.

Se requiere permiso especial para el rall, la llenceta, el morenell y la moixonera

Article 11
Quotes màximes de captura
1. Les quotes màximes de captura per a la pesca d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciades que s’indiquen en l’annex II del
Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, són les mateixes que estableixi
l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors. Per a la captura d’aquestes espècies es requereix una autorització expressa de la Secretaria
General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a l’embarcació i a més la presentació d’una declaració de
desembarcament.
2. La quota diària màxima de captura per llicència individual d’espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 és de 5 kg més el pes
d’una de les peces capturades.
3. La quota diària màxima de captura per llicència per a embarcació per a espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 no pot superar
la xifra de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades per passatger fins a un màxim de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades,
amb independència del nombre de passatgers a bord. No obstant això, per als raors (Xyrichthys novacula) s’estableix una quota màxima de
captura de 50 peces per persona present a bord, fins a un màxim de 300 raors per embarcació. 4. Aquestes quotes no es poden sumar en cap cas a les quotes que estableixi l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors.
5. Les quotes màximes de captura per llicència, en nombre de peces, de les espècies que tenguin més interès comercial o biològic són les que
fixi i actualitzi la directora general de Medi Rural i Marí mitjançant una resolució, mentre els consells insulars no les fixin per als àmbits
territorials respectius.
6. La captura total per llicència i dia, comptabilitzant totes les espècies capturades, no pot excedir en cap cas la xifra de 5 kg més el pes d’una
de les peces capturades que estableix el punt 2, ni de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades que estableix el punt 3.
7. Les quotes fixades als apartats anteriors es podran superar en les competicions esportives oficials que es duguin a terme a les aigües
interiors de les Illes Balears, prèvia autorització de la directora general de Medi Rural i Marí o, si escau, del consell insular quan es duguin a
terme en els àmbits territorials respectius.

* Cuota máxima 5 kg + 1 pescado

Cuota máxima de pesca desde embarcación 25kg + un pescado, sin tener en cuenta los pasajeros de esta

Pesca del raor: 50 peces por persona, 300 máximo por embarcación

Article 12
Marcatge de les peces
Amb la finalitat de dificultar la venda fraudulenta de peix, s’han de marcar tots els exemplars de les espècies que figuren en l’annex 4
capturats en l’exercici de la pesca recreativa. La marca consisteix en un tall al lòbul inferior de l’aleta caudal de la manera que s’indica en la
figura 1 de l’annex 5, que s’ha de fer abans de desembarcar en el cas de pesca des d’embarcació, o de seguida que s’hagi capturat el peix, en
el cas de pesca des de terra o pesca submarina.
Aquest marcatge no ha d’impedir mesurar la talla total de la peça.

* Es obligatorio marcar las piezas caturadas que abajo describimos, este marcaje no deberá impedir medir la talla total de la pieza

marcaje corte

Article 13
Prohibicions
En l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Decret, i a més del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, en l’exercici de la pesca marítima recreativa i esportiva queda expressament prohibit:
Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera en les feines de pesca marítima professional. S’ha de respectar una distància mínima
de 250 m des de qualsevol art o ormeig professional degudament senyalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm.
1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les
normes de la política pesquera comuna.
Usar o tenir, en aigües interiors, qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest que no sigui estrictament manual. No
obstant això, s’autoritza la tinença a bord d’un màxim de dos rodets elèctrics amb una potència màxima conjunta de 300 W.
Usar qualsevol aparell que empri mescles detonants o explosives com a força propulsora per al llançament d’arpons.
Remolcar pescadors submarins per una embarcació.
Usar o tenir torpedes hidrolliscadors o vehicles similars, conjuntament amb fusells o aparells de pesca submarina.
Pescar en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries o a menys de 100 metres de llocs freqüentats per
banyistes. No obstant això, es permetran les competicions de pesca esportiva a l’interior d’instal·lacions portuàries prèvia
autorització del gestor d’aquestes.
Pescar a la platja entre les 7 i les 22 hores, entre l’1 de maig i el 30 de setembre.
Practicar la pesca submarina entre la posta i la sortida del sol.
Practicar la pesca submarina sense llicència federativa o sense l’assegurança en vigor.
Portar a bord, les embarcacions de pesca recreativa, captures superiors als límits màxims diaris que estableix l’article 11. Resta
expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.

 

* no se deberá ostaculizar ningún arte de pesca profesional, manteniendo una distancia mínima de 250 metros de distancia.

Prohibida la pesca en puertos, se permitirán las competiciones de pesca deportiva en el interior de las instalaciones portuarias previa autorización.

Pescar en la playa entre las 7 a las 22h desde el 1 de mayo al 30 de septiembre

Tallas mínimas

tallas minimas

 

 

Check Also

Jesús Morales González, bronce en el Andaluz de Pesca con Kayak

El pescador sexitano, Jesús Morales González, del Club Costa Tropical de Almuñécar, consiguió el bronce …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Translate »