Home / LEGISLACION / Nueva normativa de pesca submarina en Baleares, vamos a revisarla a fondo

Notice: Trying to get property of non-object in /home/comopece/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 69

Nueva normativa de pesca submarina en Baleares, vamos a revisarla a fondo

Article 2
Tipus de llicències
1. De conformitat amb el que estableix l’article 67.1 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears, per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva és necessari haver obtingut prèviament una llicència de pesca
expedida per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o pels òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les
competències en aquesta matèria.
2. S’estableixen quatre tipus de llicències de pesca marítima:
Recreativa individual
Recreativa per a l’embarcació
Submarina
Esportiva

* Se estableen diferentes tipos de licencias para la pesca submarina: 

Submarina

Deportiva

 

Article 5
Llicència per a la pesca submarina

1. La llicència de pesca marítima submarina és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica d’aquesta modalitat de pesca.

2. L’edat mínima per obtenir la llicència per a aquesta activitat és de 16 anys. En tot cas, els menors de 18 anys hauran de disposar del consentiment del pare o mare o tutor legal.

3. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:

  1. Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, el passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
  2. Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca submarina en vigor o una fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.
  3. El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.

4. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que s’estableix en el model c de l’annex 1.

* Es un documento intransferible

Edad minima 16 años con autorización paterna o del tutor legal

Para tramitar la licencia se requiere fotocopia del dni o nie, documento no necesario en caso de renovación.

Fotocopia de la licencia federativa o una fotocopia del certificado medico y seguro acorde para la pesca submarina, ambos en vigor

Resguardo del pago de la tasa

Duración de la licencia 1 año

 

Article 9
Equips per a la pesca marítima recreativa submarina

1. Per practicar la pesca marítima recreativa submarina és obligatori utilitzar una boia de senyalització, que ha de ser d’un color visible a la mar (taronja, groc o vermell) i de la qual cada bussejador no es podrà allunyar més de 25 metres.

2. Els practicants de la pesca submarina, a més dels equips obligatoris, poden utilitzar un ganivet i una llanterna.

* Es obligatorio el uso de una boya de señalización, deberá ser de un color visible(naranja rojo o amarillo) y de la cual cada pescasub se podrá alejar máximo 25 metros

Los pescasub podrán usar cuchillo y una linterna

 

Article 11
Quotes màximes de captura
1. Les quotes màximes de captura per a la pesca d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciades que s’indiquen en l’annex II del
Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, són les mateixes que estableixi
l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors. Per a la captura d’aquestes espècies es requereix una autorització expressa de la Secretaria
General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a l’embarcació i a més la presentació d’una declaració de
desembarcament.
2. La quota diària màxima de captura per llicència individual d’espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 és de 5 kg més el pes
d’una de les peces capturades.
3. La quota diària màxima de captura per llicència per a embarcació per a espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 no pot superar
la xifra de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades per passatger fins a un màxim de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades,
amb independència del nombre de passatgers a bord. No obstant això, per als raors (Xyrichthys novacula) s’estableix una quota màxima de
captura de 50 peces per persona present a bord, fins a un màxim de 300 raors per embarcació. 4. Aquestes quotes no es poden sumar en cap cas a les quotes que estableixi l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors.
5. Les quotes màximes de captura per llicència, en nombre de peces, de les espècies que tenguin més interès comercial o biològic són les que
fixi i actualitzi la directora general de Medi Rural i Marí mitjançant una resolució, mentre els consells insulars no les fixin per als àmbits
territorials respectius.
6. La captura total per llicència i dia, comptabilitzant totes les espècies capturades, no pot excedir en cap cas la xifra de 5 kg més el pes d’una
de les peces capturades que estableix el punt 2, ni de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades que estableix el punt 3.
7. Les quotes fixades als apartats anteriors es podran superar en les competicions esportives oficials que es duguin a terme a les aigües
interiors de les Illes Balears, prèvia autorització de la directora general de Medi Rural i Marí o, si escau, del consell insular quan es duguin a
terme en els àmbits territorials respectius.

* Cuota máxima 5 kg + 1 pescado

Article 12
Marcatge de les peces
Amb la finalitat de dificultar la venda fraudulenta de peix, s’han de marcar tots els exemplars de les espècies que figuren en l’annex 4
capturats en l’exercici de la pesca recreativa. La marca consisteix en un tall al lòbul inferior de l’aleta caudal de la manera que s’indica en la
figura 1 de l’annex 5, que s’ha de fer abans de desembarcar en el cas de pesca des d’embarcació, o de seguida que s’hagi capturat el peix, en
el cas de pesca des de terra o pesca submarina.
Aquest marcatge no ha d’impedir mesurar la talla total de la peça.

* Es obligatorio marcar las piezas caturadas que abajo describimos, este marcaje no deberá impedir medir la talla total de la pieza

marcaje corte

Article 13
Prohibicions
En l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Decret, i a més del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, en l’exercici de la pesca marítima recreativa i esportiva queda expressament prohibit:
Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera en les feines de pesca marítima professional. S’ha de respectar una distància mínima
de 250 m des de qualsevol art o ormeig professional degudament senyalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm.
1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les
normes de la política pesquera comuna.
Usar o tenir, en aigües interiors, qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest que no sigui estrictament manual. No
obstant això, s’autoritza la tinença a bord d’un màxim de dos rodets elèctrics amb una potència màxima conjunta de 300 W.
Usar qualsevol aparell que empri mescles detonants o explosives com a força propulsora per al llançament d’arpons.
Remolcar pescadors submarins per una embarcació.
Usar o tenir torpedes hidrolliscadors o vehicles similars, conjuntament amb fusells o aparells de pesca submarina.
Pescar en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries o a menys de 100 metres de llocs freqüentats per
banyistes. No obstant això, es permetran les competicions de pesca esportiva a l’interior d’instal·lacions portuàries prèvia
autorització del gestor d’aquestes.
Pescar a la platja entre les 7 i les 22 hores, entre l’1 de maig i el 30 de setembre.
Practicar la pesca submarina entre la posta i la sortida del sol.
Practicar la pesca submarina sense llicència federativa o sense l’assegurança en vigor.
Portar a bord, les embarcacions de pesca recreativa, captures superiors als límits màxims diaris que estableix l’article 11. Resta
expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.

 

* no se deberá ostaculizar ningún arte de pesca profesional, manteniendo una distancia mínima de 250 metros de distancia.

Prohibida la pesca en puertos, se permitirán las competiciones de pesca deportiva en el interior de las instalaciones portuarias previa autorización.

Prohibido remolcar un pescasub mediante embarcación

Prohibido tener torpedos hidroestaticos o vehiculos similares junto a fusiles de pesca submarina

Prohibido pescar entre la puesta y la salida del sol

Prohibido practicar la pesca submarina sin licencia federativa o sin el seguro en vigor

Se prohiben cualquier transbordo de la pesca

 

Tallas mínimas

tallas minimas

 

 

Check Also

50 mil personas piden al gobierno frenar la pesca de arrastre

Más de 50 mil personas se le plantaron al gobierno de Luis Guillermo Solís, para …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »